niedziela, 4 marca 2018

Człowiek- Human: przykłady pytań i odpowiedzi, przydatne słowa oraz zwroty i wyrażenia

Przykłady pytań i odpowiedzi:
1. What is your best friend like? (Jaki jest twój najlepszy przyjaciel?)
My best friend is reliable, cheerful, outgoing and honest. I can always rely on him/her and trust him/her. We have a lot in common with each other.
(Mój najlepszy przyjaciel jest niezawodny, radosny, towarzyski i uczciwy. Mogę zawsze polegać na nim/jej i ufać mu/jej. Mamy ze sobą wiele wspólnego.)
2. What clothes do you like wearing? (Jakie ubrania lubisz nosić?)
I like wearing casual clothes/outfits because they are comfortable and trendy.
(Lubię nosić swobodne/codzienne ubrania/stroje ponieważ są wygodne i modne.)
3. Would you like to be famous? (Czy chciałbyś być sławny?)
Yes, I would like to be famous because other people would admire and adore me.
(Tak, chciałbym być sławny ponieważ inni ludzie podziwialiby i uwielbiali mnie.)
No, I wouldn't like to be famous because I wouldn't have privacy and other people would interfere with my life.
(Nie, nie chciałbym być sławny, ponieważ nie miałbym prywatności i inni ludzie wtrącaliby się do mojego życia)
4. What are your hobbies/passions/interests? (Jakie są twoje hobby/pasje/zainteresowania?)
I'm keen on sports because I want to be fit and healthy. I'm really into basketball because it helps me to relax and and I enjoy team sports.
(Bardzo lubię sport, ponieważ chcę być w dobrej formie i zdrowy. Jestem zainteresowany/a koszykówką ponieważ pomaga mi się to zrelaksować i uwielbiam sporty drużynowe.)
5. What makes you happy/sad/angry/etc.? (Co sprawia, że jesteś szczęśliwy/smutny/zły/itp.?)
I am happy when I spend time with my family and friends because they know how to make me laugh, understand me and comfort me when I need it.
(Jestem szczęśliwy/a kiedy spędzam czas z rodzina i przyjaciółmi, ponieważ wiedzą jak mnie rozmówić, rozumieją mnie i pocieszą kiedy tego potrzebuję)
I am sad when I fail some test or exam because I know I will have to retake it and study again.
(Jestem smutny/a kiedy nie zdam jakiegoś testu lub egzaminu ponieważ wiem, że będę musiał/a zdawać go ponownie i znowu się uczyć.)
I am angry when I have an argument/argue/quarrel with my parents becuase they always interfere with my life and fault/blame me for everything.
(Jestem zły/a kiedy kłócę się z rodzicami, ponieważ oni zawsze wtrącają się w moje życie i obwiniają mnie o wszystko.)
6. What sort of people do you dislike/hate? (Jakiego rodzaju/typu ludzi nie lubisz?)
I can't stand people who are dishonest and unreliable because I can't trust such peple and they are untruthful.
(Nie znoszę ludzi, którzy są nieuczciwi i zawodni, ponieważ nie mogę ufać takim ludziom i są fałszywi/kłamliwi.)

Przydatne i najczęściej wykorzystywane słowa zwroty i wyrażenia:

Cechy charakteru/osobowość (character features (traits)/personality):
brave- odważny
calm- spokojny/nieuważny
cheerful- radosny
confident- pewny siebie
creative- twórczy
cruel- okrutny
flexible- elastyczny
friendly/unfriendly- przyjazny/nieprzyjazny
funny- zabawny
generous- hojny
hard-working- pracowity
helpful/unhelpful- pomocny/mało pomocny
honest/dishonest- uczciwy/nieuczciwy
lazy- leniwy
mean- skąpy/złośliwy
modest- skromny
outgoing- towarzyski
polite/impolite- grzeczny/niegrzeczny
punctual- pumktualny
reliable/unreliable- niezawodny/zawodny
responsible/irresponsible- odpowiedzialny/nieodpowiedzialny
selfish- samolubny
shy- nieśmiały
sociable/unsociable- towarzyski/nietowarzyski
strict- surowy, wymagający
tidy/untidy- schludny/niechlujny
stubborn- uparty

Uczucia- feelings/emotions
angry/furious- zły/wściekły
annoyed- zdenerwowany
bored- znudzony
depressed- załamany
disappointed- rozczarowany
embarassed- zakłopotany
excited- podekscytowany
frightened/scared/terrified- przestraszony/przerażony
grateful- wdzięczny
happy/unhappy- szczęśliwy/nieszczęśliwy
lonely- samotny
pleased/delighted- zadowolony
sad- smutny
surprised- zaskoczony
tired/exhausted- zmęczony/wyczerpany
worried- zmartiowny

Zwroty i wyrażenia:
admire/look up to- podziwiać
appearance- wygląd zewnetrzny
argue/have an argument/quarrel/have a row- kłócić się
be afraid of- bać się, obawiać
be angry with- być złym na
be fed up with- mieć czegoś dość
be in good/bad mood- być w dobrym/złym nastroju
be interested/keen on/into- być czymś zainteresowanym
behave- zachowywać się
cheer sb up- rozweselić kogoś
comfort sb- pocieszyć kogoś
detest/dislike/hate- gardzić/nie lubić/nienawidzić
fall in love with sb- zakochać się
first impression- pierwsze wrażenie
get on well with sb- mieć z kimś dobre relacje/stosunki
have a lot/little in common with- mieć wiele/mało wspólnego z
influence- wywierać wpływ na, wpływać na
laugh at- śmiać się z
make sb laugh- rozśmieszyć kogoś
make up- pogodzić się
recognise- rozpoznawać
share- dzielić
sympathise- współczuć
What does he/she look like?- Jak on/ona wygląda?
What is he/she like? Jaki/a on/ona jest?
What does he/she like? Co on/ona lubi?

Ustny egzammin maturalny- struktura egzaminu oraz kryteria oceniania (Oral matura exam)


MATURA USTNA- bez określania poziomu

Część ustna egzaminu maturalnego trwa ok 15 minut i jest rozmową zdającego z egzaminatorem w obecności drugiego nauczyciela, który jest obserwatorem i nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Egzamin składa się z 3 zadań przedstawionych poniżej, które poprzedzone są rozmową wstępną (kilka pytań zadanych przez egzaminatora dotyczące życia oraz zainteresowań zdającego np. Czy lubisz chodzić do kina?)

Zadania:
 1 Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 3 min.)
Rozmowa zdającego z egzaminatorem, w której każdy odgrywa wskazane w poleceniu role. Zdający musi odnieść się tutaj do 4 elementów z polecenia tzw. chmurek oraz rozwinąć swoją wypowiedź, jak również we właściwy sposób reagować na wypowiedź egzaminatora.
2 Opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania (ok. 4 min.)
Zdający opisuje tutaj zdjęcie przedstawione w wylosowanym przez siebie zestawie oraz udziela odpowiedzi na trzy pytania egzaminatora związane z tematyka ilustracji. (Uwaga: pytania zamieszczone są tylko w zestawie egzaminatora)
3 Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania ok 5 min.
Zdający ma 1 minutę na zapoznanie się z treścią zadania (1 minuta na zapoznanie się z treścią + 4 minuty na odpowiedź), następnie spośród przedstawionych elementów (2 lub 3 plakaty, ilustracje, zdjęcia) wybiera jeden  i uzasadnia swój wybór oraz odrzuca pozostałe elementy również uzasadniając swoją decyzję. Potem zdający udziela odpowiedzi na 2 pytania egzaminatora związane tematycznie z materiałem stymulującym. (Uwaga: pytania zamieszczone są tylko w zestawie egzaminatora)

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej:
Maksymalna ilość punktów jaką zdający może otrzymać  z części ustnej egzaminu maturalnego to 30. Minimalna ilość potrzebna, aby zdać tą część egzaminu maturalnego to 30% czyli 9 pkt.
W ocenie wypowiedzi ustnej brane są pod uwagę następujące elementy:
Sprawność komunikacyjna (max. 18 pkt.)
Zdający oceniany jest tutaj pod względem tego, do ilu elementów w swojej wypowiedzi się odniósł, a ile rozwinął (3 zadania x max. 6 pkt.= 18 pkt.). Punkty przyznawane są według poniższej tabeli.

Do ilu elementów zdający się odniósł?
Ile elementów rozwinął?
4
3
2
1
0
4
6p.
5p.
4p.
3p.
2p.
3
 
4p.
3p.
2p.
1p.
2
 
 
3p.
2p.
1p.
1
 
 
 
1p.
0p.
0
 
 
 
 
0p.

Zakres środków leksykalno-gramatycznych (max. 4 pkt.):

4 pkt.
szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone, rzadko stosuje słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny
 
3 pkt.
zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedzi na tematy złożone stosuje jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny
2 pkt.
ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty
1 pkt.
bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste
0 pkt.
brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste
 
Poprawność środków leksykalno-gramatycznych (max (4 pkt.):


4 p.
sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji
3 p.
dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację
2 p.
liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację
1 p.
bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację
0 p.
brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

Wymowa (max. 2 pkt.)


2 p.
brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji
1 p.
błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację
0 p.
- błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie komunikatu
- brak wypowiedzi  LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 
Płynność wypowiedzi:

2 p.

w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu

1 p.

pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, zakłócają czasami odbiór komunikatu

0 p.

- pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór komunikatu

- brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna
UWAGA: Jeśli zdający nie przystąpi do realizacji wszystkich trzech zadań, za zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi może otrzymać maksymalną ilość pkt. według poniższej tabeli:

Liczba zadań do których przystąpił zdający
Zakres struktur leksykalno-gramatycznych
Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych
Wymowa
Płynność wypowiedzi
2 zadania
maks. 2 p.
maks. 2 p.
maks. 2 p.
maks. 2 p.
1 zadanie
maks. 1 p.
maks. 1 p.
maks. 1 p.
maks. 1 p.

 
 
 

 


Make czy Do


Make czy Do
 (robić, wykonywać)
Make
odnosi się do czynności wykonywanych konkretnie, robić coś z czegoś
np. She is making dinner. (Ona robi obiad)
Do
odnosi się do czynności wykonywanych ‘ogólnie’
np. What are you doing? (Co robisz?)
Zwroty i wyrażenia z make i do
make a good/bad impression- robić dobre/ złe wrażenie
make a mess- robić bałagan
make a mistake- popełnić błąd
make money- zarabiać pieniądze
make a noise- hałasować
make dinner- robić obiad
make sens- mieć sens
make someone angry- rozzłościć kogoś
make a choice- dokonać wyboru
make progress- robić postępy
make an appointment- umówić się na spotkanie
make an effort- włożyć wysiłek w coś
make a decision- podjąc decyzję
make a promise- złożyć obietnicę
make trouble- robić problemy
make an excuse- tłumaczyć się
make a suggestion- zasugerować, zaproponować
make the bed- pościelić łóżko
make fun of somebody- robić sobie z kogoś żarty
make a profit- osiągnąć zysk
make an offer- złożyć ofertę
make a phone call- zatelefonować
make war- prowadzić wojnę
make an attempt- usiłować, spróbować
do somebody a favour- wyświadczyć komuś przysługę
do a course- robić kurs
do shopping- robić zakupy
do one’s best- dać z siebie wszystko
do sport- uprawiać sport
do an exercise- robić zadanie/ćwiczenie
do the washing-up/do the dishes- zmywać naczynia
do business- robić interesy
do someone harm- wyrządzić komuś krzywdę
do homework- odrabiać lekcje/pracę domową
do a project- wykonywać projekt
do damage- wyrządzić szkodę
do research- prowadzić badania naukowe
do one’s hair- uczesać się

 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne- Countable and Uncountable Nouns: liczba pojedyncza i mnoga, much/many/a lo of/(a)few/(a) little


Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
liczba pojedyncza i mnoga, much, many, a lot of, (a) few, (a) little
 
 
Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej jak i liczbie mnogiej oraz możemy je policzyć np.  książka, dzieci,  kubek, długopis.
Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie jesteśmy w stanie policzyć np. materiały, płyny, rzeczowniki abstrakcyjne np. mąka, woda, pieniądze, czas, miłość, przyjaźń
 
Uwaga: niektóre rzeczowniki, które są policzalne w języku polskim, nie są policzalne w języku angielskim np.
advice (rada), information (informacje), furniture (meble), luggage (bagaż), news (wiadomości), homework (praca domowa)
 
Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy przez dodanie końcówki –s lub –es do rzeczownika np.
a car- two cars (samochód- dwa samochody)
a watch- two watches (zegarek- dwa zegarki)
Końcówkę –es w liczbie mnogiej wstawiamy, gdy rzeczownik zakończony jest na: -ss, -sh, -sh, x, -o np.
a brush- brushes (szczotka- szczotki)
a box- boxes (pudełko- pudełka)
 
Uwaga: Rzeczowniki zakończone na –y jeśli –y poprzedzony jest spółgłoską zmieniają –y na i (y→i) oraz dodajemy końcówkę liczby mnogiej czyli- es, natomiast jeśli –y poprzedzony jest samogłoską wtedy nie zmienia się w liczbie mnogiej np.
a baby- babies (dziecko-dzieci)
a family- families (rodzina- rodziny)
a boy- boys (chłopiec- chłopcy)
a toy- toys (zabawka- zabawki)
 
Uwaga: Rzeczowniki zakończone na –f lub –fe w liczbie mnogiej zamieniają się na –ves (-f/-fe→ves) np.
a wife- wives (żona- żony)
a leaf- leaves (liść- liście)
wyjątki: belief- beliefs (wierzenie/pogląd- poglądy), roof- roofs (dach-dachy), chief- chiefs (wódz-wodzowie), cliff-cliffs (klif-klify)
 
Uwaga: Rzeczowniki nieregularne mają swoją liczbę mnogą, którą musimy nauczyć się na pamięć:
a men- men (mężczyzna- mężczyźni)
a woman- women (kobieta-kobiety)
a person- people (osoba-ludzie)
a foot- feet (stopa- stopy)
a child- children (dziecko-dzieci)
a tooth- teeth (ząb- zęby)
a goose- geese (gęś- gęsi)
a mouse- mice (mysz-myszy)
a louse- lice (wesz- wszy)
an ox-oxen (wół- woły)
 
Uwaga: Rzeczowniki, które mają taką samą formę w liczbie pojedynczej oraz mnogiej:
- niektóre nazwy zwierząt, szczególnie ryb: carp (karp), cod (dorsz), salmon (łosoś), trout (pstrąg), sheep (owca), deer (jeleń), grouse (głuszec), moose (łoś)
- rzeczowniki, które kończą się w liczbie pojedynczej na –s: series (seria), species (gatunek), barracks (koszary), gallows (szubienica)
    
a lot of (lots of)- dużo, wiele
używamy:
- z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i niepoliczalnymi
- w zdaniach twierdzących
np. We have got a lot of time. (Mamy dużo czasu).
They have a lot of money. (Oni mają dużo pieniędzy).
A lot of children in our neighbourhood like playing in this park. (Wiele dzieci z naszej okolicy lubi się bawić w tym parku)
 
much- dużo, wiele, ile
używamy:
- z rzeczownikami niepoliczalnymi
- w zdaniach pytających i przeczeniach
np. How much money do you owe him? (Ile pieniędzy jesteś mu winien?)
We don’t have much time to talk. (Nie mamy dużo czasu, żeby porozmawiać)
 
many- wiele, dużo, ile
używamy:
- z rzeczownikami policzalnymi
- w zdaniach pytających i przeczeniach
np. How many eggs do you need in this recipe? (Ile jajek potrzebujesz w tym przepisie).
We don’t have many true friends. (Nie mamy wielu prawdziwych przyjaciół)
 
some- trochę, kilka, parę
używamy:
- z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz niepoliczalnymi
- w zdania twierdzących oraz pytaniach wyrażających propozycje/oferty
 
np. We want some time for ourselves (Chcemy trochę czasu tylko dla siebie)
Would you like some tea? (Czy chciałbyś troche herbaty?)
any- troche, jakikolwiek, żaden
używamy:
- z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz niepoliczalnymi
- w zdaniach pytających i przeczeniach
np. Do you have any visitors today? (Masz jakiś gości dziaisj?)
We don’t have any flour to bake the cake. (Nie mamy żadnej mąki, aby upiec ciasto)
a little- troche
używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi
np. We had a little time so let’s talk about it now. (Skoro mamy trochę czasu porozmawiajmy o tym teraz)
 
little- mało, niewiele
używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi
np. I know so little about him. (Wiem o nim tak mało)
 
a few- kilka, pare
używamy z rzeczownikami policzalnymi
np. We have a few days off work so we can visit your uncle. (Mamy kilka dni wolnego w pracy więc możemy odiwedzić twojego wujka)
 
few- mało, niewiele
używamy z rzeczownikami policzalnymi
np. Few people came to his party. (Niewiele osób przyszło na jego przyjęcie)